Drostrup Fiskesø

Prisstigning ved søen i Drostrup

På grund af stigende udgifter blandt andet til udsætning af fisk har bestyrelsen besluttet, at et kort til 4 timers fiskeri i fiskesøen i Drostrup fra den 1. september koster 90 kr.

Bestyrelsen
VOSF

Nyt vedr. Jedsted Mølle

Offentlig høring af projekt for Faunapassage ved Jedsted Mølle Dambrug:

Esbjerg Kommune har fået udarbejdet et projekt for etablering af faunapassage i Kongeåen ved Jedsted Mølle Dambrug. Faunapassagen skal etableres som følge af Vandplan 1 2010-2015.
Ved projektet forlægges en del af Kongeåen i et nyt forløb og ledes ved et stryg forbi det eksisterende stemmeværk. Stryget skaber forbindelse til mere end 270 km opstrømsliggende vandløbsstrækninger. I forbindelse med forlægningen sker der reguleringer i de offentlige vandløb Røde Å (Rødmøllestrømmen) og Kilergrøften. Desuden ledes der vand fra Kongeåen til et mindre, privat vandløb, der gennem dambrugets sydligste fødekanal, gennem det eksisterende bundfældningsbassin syd for klækkehuset og syd om matrikel  nr. 59c Jedsted By, Vilslev. Vandløbet, der i projektet er navngivet Stallingeløbet, får pt. vand fra Kilergrøften.
Projektet for faunapassagen er vedhæftet mailen og kan fra torsdag d. 30. juni 2016 også ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Projektet er jf. bestemmelserne i vandløbsloven (Lovbek.nr. 1579 af 8.12.15) og i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering (Bek.nr. 834 af 27.06.16) i offentlig høring fra 30. juni 2016 til 1. september 2016. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag til projektet kan i høringsperioden indsendes pr. e-mail til miljo@esbjergkommune.dk eller til Esbjerg Kommune. Natur- & Vandmiljø. Torvegade 74. 6700 Esbjerg.
Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne bemærkninger blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige godkendelse efter vandløbsloven. Denne forventes givet i efteråret 2016.

Faunapassagen ved Jedsted Mølle.

Formanden på fisketur i England.

IMG_1806Formanden i VOSF, Michael Deacon, der er født i England, har fisket mange gange fra pier’s og strande lang den syd-engelske kyst. Michael var for kort tid siden en tur til Sussex, beliggende i den sydlige del af England, og luftede sin fiskestang fra Worthing pier.
Der var ingen fangst denne gang, men han mistede en ”dogfish” (Rødhaj). Den faldt af krogen på den 20 meter lange vej op til pier kanten. 🙁