V.O.S.F.’s historie

1947: En gruppe lystfiskere samles d. 13. januar for at drøfte oprettelsen af en fiskeriforening og d. 27. januar afholdes den stiftende generalforsamling. Foreningen får navnet “Vejen og Omegns Sportsfiskerforening.” K. Timmermann vælges som formand. Følgende takster vedtages: Indskud: 5,00 kr. Kontingent: 15,00 kr. Dagkort: 2,50 kr.

1948: Vejen og Omegns Sportsfiskerforening (VOSF) indmeldes i Danmarks Sportsfiskerforening.

1949: VOSF påbegynder selv at varetage ørredudsætning i Kongeåen (udsætning efter officiel udsætningsplan har fundet sted siden 1927). Foreningens første fest for lodsejere og med lemmer afholdes.

1950’erne: Elfiskeri efter ørred (moderfisk) i Kongeåens hovedløb påbegyndes.

1951: Generalforsamlingen vedtager et totalt forbud mod brug af ålejern i alle foreningens vande.

1950’erne og 1960’erne: Kongeåen belastes jævnligt af spildevandsudledninger, som Kulminerer med en stor fenoludledning i 1963. Dette fører til en udryddelse af stallingen i hele Kongeåen.

1969: Det lykkedes at afværge en udretning af Kongeåen efter at VOSF sammen med Sydvest- jysk Sportsfiskerforening har udført et dygtigt lobbyarbejde overfor de politiske beslut ningstagere (dengang Kulturministeriet).

1970: Rensningsanlæg etableres i Vejen og dermed reduceres belastningen af Kongeåen markant.

1972: VOSF fejrer 25 års jubilæum med afholdelse af fest for medlemmer og lodsejere.

1979: Juniorafdelingen etableres, da der er et udpræget ønske om at give ekstra medlemsfordele til de unge fiskere samt at øge rekrutteringen til foreningen. Poul Veise vælges som den første juniorleder for 4 juniorer. Juniorafdelingen bliver hurtigt populær. Således vokser medlemstallet fra 4 til 21 i 1980.

1980’erne: Elfiskeri i Kongeåens tilløb med henblik på bestandsanalyse påbegyndes.

Ca. 1980: VOSF optages i Gels å sammenslutningen.

1983: Kongeåudvalget (repræsentanter fra Sydvestjysk Sportsfiskerforening og VOSF) oprettes med det formål at styrke avlsarbejdet i Kongeåen og en samarbejdsaftale etableres.

1984: Kongeåudvalget etablerer et klækkeri ved Andst. Kongeåudvalget laver forsøg med 60.000 stk. lakseæg importeret fra mindre elve i det sydvestlige Norge ved Stavanger.

1984: Restaurering af Kongeåsystemets fysiske forhold, herunder forbedring af passageforhold ved spærringer påbegyndes. 1985: Kongeåudvalget får i samarbejde med Ribe Amt udsat stallingyngel i Kongeåen importeret fra Gudenåen. Der etableres samme år en totalfredning af stallingen i Kongeåsystemet.

1985: En større fiskeundersøgelse i Kongeåsystemet foretages af Ferskvandslaboratoriet (nuvæ rende DTU Aqua) med hjælp fra VOSF og Sydvestjysk Sportsfiskerforening.

1987: Klækkeriet flytter fra Andst til Drostrup, hvor der på det tidspunkt er dambrugsdrift. Dette er i drift indtil 1994.

1990: Udsætning af lakseyngel i Kongeåen påbegyndes efter officiel udsætningsplan. Samme år nedlægges Drostrup Dambrug og Drostrup Fiskesø etableres.

1990: Michael Deacon foretager en registrering af gydebanker/gydegravninger i Kongeåsystemet. Undersøgelsen konkluderer en beskeden havørredopgang i Kongeåen.

1993: Bestanden af stalling vurderes til at være så stabil at totalfredningen kan ophæves.

1997: Vejen og Omegns Sportsfiskerforening fejrer 50 års jubilæum. Der udgives i den anledning et jubilæumskrift.

1998: En revideret udsætningsplan fra Danmarks Fiskeriundersøgelser (nuværende DTU Aqua) for Kongeåen udgives. Planen indeholder en beskrivelse af åens fysiske forhold og tiltag til forøgelse af fiskebestanden i Kongeåen.

1998: Status for Kongeåen udgives med historisk gennemgang af fiskepleje/udsætninger.

1999: Danmarks Fiskerundersøgelser beslutter at oprindelsen af ørredyngel og fangstmodne til udsætning kun må stamme fra lokale genetiske stammer. Udsætning af fisk fra dambrugs oprindelse ophører.

2000: Som det første vandsystem i Danmark bliver det i Kongeåen muligt at konvertere ud- sætningsmidler til restaureringsmidler.

2004-2005: Kongeaaens Dambrug og Nielsby Dambrug ombygger til recirkulering og ophører med vandindtag fra Kongeåen hvorved miljøbelastningen til åen reduceres yderligere.

2006: Udsætningsplanen for Kongeåen revideres af DTU Aqua.

2008: Hjemmeside for VOSF etableres.

2009: Udsætning af fangstmodne bækørreder ophører i henhold til nye retningslinier fra DTU Aqua.

2011: På grund af kraftig tilbagegang i bestanden af stalling vedtages en totalfredning for stalling. Denne gælder indtil videre frem til 16.maj 2017.

2011: Udsætning af ørredyngel i Kongeåens tilløb ophører i henhold til nye retningslinier fra DTU Aqua. Nu udsættes der blot ½ års lakseyngel i hovedløbet.

2012: Udgivelse af Linen som trykt foreningsblad stopper, hvorefter alt kommunikation udadtil foregår via foreningens hjemmeside.

2013: Facebookgruppe for VOSF etableres.

2014: Udsætningsplanen for Kongeåen revideres atter engang af DTU Aqua.

2014: Pensionistgruppe i VOSF oprettes.

2017: Omløbsstryg etablered ved Jedsted Dambrug, der samtidig ombygges til et recirkuleret anlæg. Det betyder nu fri passage for fisk og fauna i Kongeåen.

2017: Opdateret handlingsplan for Kongeåen udgives af Kongeåsammenslutningen med konkrete forslag til tiltag hvis formål er at genskabe reproducerende fiskebestande i Kongeåen.